Trạm Y tế xã Thạnh An

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29.000 đồng

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytxathanhan.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

15.9128998

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_10381,tick_10767

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Luân Thanh Trường

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co