Trạm Y tế Phường 10

Clinic, Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26.000 đồng

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tramytep10q10.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.7679126

Thời gian hoạt động:

15 Phút

Xem thêm

tick_10011,tick_10649

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Giờ hành chính

  • Bác sĩ nước ngoài

  • BSCKI Lâm Thị Ngọc Bích

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co