@media all and (min-width: 1021px) {
/*Desktop only*/
}

@media all and (min-width: 681px) {
/*Desktop and Tablet*/
}

@media all and (min-width: 681px) and (max-width: 1020px) {
/*Tablet only*/
}

@media all and (max-width: 1110px) {
}

@media all and (max-width: 1020px) {
/*Mobile and Tablet*/
}

@media all and (max-width: 850px) {
}

@media all and (max-width: 680px) {
/*Mobile only*/
}

.commentstitle {
font-family: ‘HelveticaNeueW01-45Ligh’,’neue-haas-unica’, sans-serif;
font-weight: 300;
font-size: 24px;
line-height: 30px;
}

.commentsentry {
height: 54px;
border: 1px solid rgba(0,0,0,0.12);
display: flex;
align-items: center;
justify-content: flex-start;
margin-bottom: 48px;
margin-top: 18px;
}

.commentsentryplus {
color: rgba(0,0,0,0.12);
font-size: 40px;
margin-left: 16px;
margin-right: 16px;
}

.commentsentrytext {
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 600;
font-size: 16px;
line-height: 19px;
color: #cccccc;
}

.commentsPI {
background: gray;
width: 30px;
height: 30px;
border-radius: 3000px;
}

.commentsLINE {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: flex-start;
margin-top: 0px;
margin-bottom: 10px;
}

.commentsNAME {
margin-left: 16px;
margin-right: 13px;
font-family: ‘HelveticaNeueW01-45Ligh’,’neue-haas-unica’, sans-serif;
font-weight: 300;
font-size: 18px;
line-height: 23px;
}

.commentsTIME {
color: #CCCCCC;
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 600;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
}

.commentsSPACE {
min-width: 45px !important;
background: white;
height: 0px;
}

.commentsCOMMENT {
color: #303030;
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 600;
font-size: 16px;
line-height: 20px;
}

.commentsREPLY {
color: #757575;
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 600;
font-size: 12px;
line-height: 14px;
margin-right: 14px;
margin-left: 16px;
}

.commentsREPORT {
color: #CCCCCC;
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 600;
font-size: 12px;
line-height: 14px;
margin-right: 14px;
margin-left: 16px;
}

.commentsH {
color: #e15b6c;
}

.commentsHoff {
color: #cccccc;
}

.commentsSUB {
margin-top: 0px;
}

.commentsVLINE {
width: 2px;
background: rgba(0,0,0,0.12);
margin-right: 15px;
min-height: 100%;
height: 100%;
}

.commentsMAIN {
margin-bottom: 30px;
margin-top: 30px;
}

.ReadTheseModule .TGN_site_ArticleItem {
width: 32%;
}

.TGN_site_Hline {
/*display:none;*/
}

/*MEDIA*/

@media all and (max-width: 960px) {

.ReadTheseModule .TGN_site_Titledsectionsbottom {
margin-top: 17px;
width: 130%;
}

.ReadTheseModule .TGN_site_Titledsections {
overflow: hidden;
}

.ReadTheseModule .articletitle {
font-size: 18px;
line-height: 23px;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 6px;
}

.ReadTheseModule .articledescription {
font-size: 16px;
line-height: 18px;
}

.commentsNAME {
font-size: 16px;
line-height: 20px;
}

.commentsCOMMENT {
font-size: 16px;
line-height: 19px;
}
}

@media all and (max-width: 680px) {
.ReadTheseModule .TGN_site_Titledsectionsbottom {
margin-top: 17px;
width: 200%;
}
}

var ww = $(window).width();
var wh = $(window).height();
$(document).ready(function () {
SizeContentToScreen();
//$(“.TGN_site_Bodycopy”).append($(“.articleContent”));
});
$(window).resize(function () {
SizeContentToScreen();
});
window.onscroll = function () { SizeContentToScreen() };
function SizeContentToScreen() {
ww = $(window).width();
wh = $(window).height();
var scrollTopContentArea = $(“.TGN_site”).scrollTop();
var scrollTopReadTheseModule = $(“.TGN_RelatedContent_Holder”).offset();
if (scrollTopContentArea + (wh * .75) > scrollTopReadTheseModule.top) {
$(“.HeaderShareLinks”).css(“display”, “block”);
} else {
$(“.HeaderShareLinks”).css(“display”, “none”);
}
$(“.commentsVLINE”).each(function (i, obj) {
$(this).css(“height”, $(this).parent().height() + “px”);
});
}

Một trong những phần tốt nhất trong công việc của tôi là gặp gỡ những người tuyệt vời đang làm những điều tuyệt vời. Một vài người trong số họ nổi tiếng nhưng họ lặng lẽ làm công việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn mà không cần danh tiếng hay sự công nhận.

Một số giáo viên nghĩ ra bên ngoài để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo thành công trong đại học và cuộc sống. Những người khác là nhân viên y tế hoặc chuyên gia nông nghiệp, làm việc để mang khoa học tiên tiến nhất đến những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Từ một người sống sót ở Ebola ở Nigeria đến một mọt sách dữ liệu của Thụy Điển, đây là những người đưa vào công việc thực sự để cải thiện cuộc sống.

Tôi muốn giới thiệu bạn với một trong hàng triệu người tạo nên sự khác biệt trong thế giới của chúng ta. Trong khi họ có thể quá khiêm tốn tự gọi mình là anh hùng, tôi có thể nghĩ không có từ nào tốt hơn để mô tả họ. Cuộc sống của họ truyền cảm hứng cho tôi. Tôi hy vọng họ cũng sẽ truyền cảm hứng cho bạn.

#TGN_HITFHeroCardsLastLine {
position: relative;
top: 1px;
}

.HITFHeroCardBoxImg {
display: block;
}

#TGN_HeroesInTheFieldHolder {
margin-bottom: 60px;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolder {
position: relative;
color: white !important;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolderFullWidthBack {
position: absolute;
width: 400%;
background: #111111;
height: 2000px;
min-height: 500px;
z-index: -1;
margin-left: -150%;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Titledsectionstopleft {
width: 100%;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Titledsectionstop {
padding-top: 24px;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Titledsectionstitle {
color: white;
border-bottom: 3px solid white;
}

#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Hline {
background: white;
}

.HITFHeroCardHeroNameLine1 {
display: inline-block;
}

.HITFHeroCardHeroNameLine2 {
display: inline-block;
}

#TGN_HITFHeroCards {
margin-top: 24px;
margin-bottom: 0px;
display: flex;
justify-content: space-between;
flex-wrap: wrap;
align-content: flex-start;
align-items: flex-start;
}

#HITFHeroCardTemplate {
display: none;
}

.HITFHeroCardBox {
background-color: #f7f9f8;
display: contents;
}

.HITFHeroCardHolder {
display: inline-flex;
margin-bottom: 24px;
width: 31.5%;
}
.HITFHeroCardHolder:hover .HITFHeroCardHeroNames {
text-decoration:underline;
}
.HITFHeroCardHolder:hover .HITFHeroCardHeroNameLine1 {
text-decoration:underline;
}
.HITFHeroCardHolder:hover .HITFHeroCardHeroNameLine2 {
text-decoration:underline;
}
.HITFHeroCardHeroNames {
font-size: 18px;
line-height: 26px;
margin-bottom: 2px;
font-family: source-serif-pro, ‘Source Serif Pro’, ‘Lyon Display Web’,’LyonDisplay-Medium’, serif;
font-weight: 700;
}
.HITFHeroCardCountry {
font-family: ‘Roboto Condensed’, ‘Asap Condensed’, ‘neue-haas-unica’, sans-serif;
margin-bottom: 0px;
font-size: 13px;
line-height: 16px;
margin-top: 10px;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: .3px;
font-weight: 100;
}

.HITFHeroCardDescription {
font-family: ‘HelveticaNeueW01-45Ligh’,’neue-haas-unica’, sans-serif;
font-size: 14px;
line-height: 18px;
font-weight: 300;
}

.HITFHeroCardHolder a, .HITFHeroCardHolder a:link, .HITFHeroCardHolder a:visited {
color: white;
text-decoration: none;
background-color: transparent;
width: 100%;
}

.HITFHeroCardHolder a:hover {
color: white;
background-color: transparent;
}

.TGN_HITFBillQuote {
background-image: url(/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/bg-heroes-hand_v3_1200.png);
width: 120%;
height: 111px;
left: -10%;
position: relative;
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
}

@media all and (max-width: 1160px) {
}

@media all and (max-width: 980px) {
}

@media all and (max-width: 800px) {
}

@media all and (max-width: 680px) {
.HITFHeroCardHolder {
width: 48.5%;
}
}

@media all and (max-width: 480px) {
.HITFHeroCardHolder {
width: 100%;
}
}

NHỮNG ANH HÙNG CỦA TÔI

$(document).ready(function () {
console.log(“TGN_HeroesInTheField_JS”);
HITF_CenterCards();
loadHITFHeroCardsList();
});
$(window).on(‘load’, function () {
HITF_CenterCards();
});
$(window).resize(function () {
HITF_CenterCards();
setTimeout(function () {
TGN_FlexStacks_FillLastRowsSeriesCards($(‘#TGN_HITFHeroCards’));
}, 150);
});
var throttled = TGN_throttle(HITF_CenterCards, 1000);
$(“.TGN_site”).scroll(throttled);

function HITF_CenterCards() {
var ww = $(window).width();
var cw = $(“#TGN_HITFHeroCards”).width();
//var conw = $(“#TGN_HITFBodyCopy”).width();
var hw = $(“#TGN_HITFHeroCardsHolder”).height();
$(“#TGN_HITFHeroCardsHolderFullWidthBack”).css(“height”,(hw)+”px”);
$(“#TGN_HITFHeroCardsHolderFullWidthBack”).css(“background”,””);
$(“#TGN_HITFHeroCardsHolderFullWidthBack”).css(“color”,””);
$(“#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Titledsectionstitle”).css(“color”,””);
$(“#TGN_HITFHeroCardsHolder .TGN_site_Hline”).css(“background”,””);
$(“.HITFHeroCardHolder a, .HITFHeroCardHolder a:link, .HITFHeroCardHolder a:visited”).css(“color”,””);
}
function loadHITFHeroCardsList() {
//console.log(“loadHITFHeroCardsList”);

var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+0)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Heroes-in-the-Field-Dr-Kopano-Matlwa-Mabaso”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Kopano Matlwa”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Mabaso”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“South Africa”);
if (“South Africa” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“This physician and novelist launched a promising program for malnutrition”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Articles/Health/Heroes-in-the-Field-Dr-Kopano-Matlwa-Mabaso/GN_Kopano-Mabaso-rev2_320.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+1)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/The-Sahas-are-battling-global-health-inequity”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Drs. Samir and Senjuti”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Saha”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Bangladesh”);
if (“Bangladesh” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“The father-daughter team is working to reduce child mortality”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Sahas_02-small.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+2)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Meet-the-virus-hunters”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Peter”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Piot”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“United Kingdom”);
if (“United Kingdom” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Virus hunter who helped discover Ebola”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Peter-Piot01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+3)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Development/Heroes-in-the-Field-pashu-sakhis”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Pashu”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Sakhis”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“India”);
if (“India” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Goat nurses help empower women in India”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Pashu-Sakhis_01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+4)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Development/Heroes-in-the-Field-Nandan-Nilekani”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Nandan”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Nilekani”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“India”);
if (“India” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Indian entrepreneur working to uplift the poorest through access to digital IDs”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Nandan-Nilekani_03.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+5)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Good-news-in-the-fight-to-stop-TB”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Andreas”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Diacon”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“South Africa”);
if (“South Africa” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“A researcher who helps test life-saving new tuberculosis drugs”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Andreas-Diacon02.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+6)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Heroes-in-the-Field-Mechai-Viravaidya”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Mechai”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Viravaidya”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Thailand”);
if (“Thailand” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“The Condom King promotes safe sex and family planning”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Mechai-Viravaidya03.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+7)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Education/Heroes-in-the-Field-Mandy-Manning”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Mandy”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Manning”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“United States”);
if (“United States” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Teacher who works with refugee and immigrant students”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Mandy-Manning_c4.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+8)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Heroes-in-the-Field-Dr-Agnes-Binagwaho”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Agnes”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Binagwaho”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Rwanda”);
if (“Rwanda” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Rwanda’s former minister of health shares lessons of her country’s health care success”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Agnes-Binagwaho01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+9)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Going-the-last-mile”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Raj”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Panjabi”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Liberia”);
if (“Liberia” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“A physician who’s committed to reaching patients in remote places”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Raj-Panjabi01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+10)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Heroes-in-the-Field-Dr-Mukwege”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Denis”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Mukwege”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Democratic Republic
of Congo”);
if (“Democratic Republic
of Congo” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Gynecologist who treats women recovering from sexual assault”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Denis-Mukwege02.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+11)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Strength-in-numbers”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Cacilda”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Fumo”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Mozambique”);
if (“Mozambique” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Advocate who helps people with HIV receive lifesaving treatment”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Calcida-Fumo_01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+12)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Education/A-humanist-approach-to-teaching-kids”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Jorge”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Aguilar”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“United States”);
if (“United States” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“School superintendent who uses data to help reach every student”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Jorge-Aguilar_01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+13)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/On-the-doorstep-of-victory”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Polio”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Vaccinators”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(” “);
if (” ” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Anonymous health workers who work in the most difficult conditions to protect children”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Polio-Vaccinators_02.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+14)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/About-Bill-Gates/These-Heroes-Are-Saving-the-World”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Camille”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Jones”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“United States”);
if (“United States” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Teacher who uses hands-on learning to inspire students”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Camille-Jones_01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+15)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/About-Bill-Gates/These-Heroes-Are-Saving-the-World”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Anna Rosling”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Rönnlund”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Sweden”);
if (“Sweden” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Designer who uses art and science to help people make sense of a complicated world”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Anna-Rosling-Ronnlund_03.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+16)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/About-Bill-Gates/These-Heroes-Are-Saving-the-World”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Adaora”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Okoli”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Nigeria”);
if (“Nigeria” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Doctor who survived Ebola and dedicated her career to preventing epidemics”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Adaora-Okoli01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+17)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/About-Bill-Gates/These-Heroes-Are-Saving-the-World”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Mathew”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Varghese”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“India”);
if (“India” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Surgeon who runs India’s only polio ward”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Mathew-Varghese03.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+18)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/About-Bill-Gates/These-Heroes-Are-Saving-the-World”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Segenet”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Kelemu”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Ethiopia”);
if (“Ethiopia” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Plant pathologist dedicated to helping the world’s smallholder farmers grow more food”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Kelemu_01.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+19)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/The-Fight-Against-AIDS-is-Filled-with-Heroes”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Krisana”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Kraisintu”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Thailand”);
if (“Thailand” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Pharmacist who works to make medicines affordable for all”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Kraisintu01c.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+20)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/The-Fight-Against-AIDS-is-Filled-with-Heroes”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Chief”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Mumena”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“Zambia”);
if (“Zambia” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Chief of the Kaonde people who challenges tradition to prevent the spread of HIV”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Chief-Mumena_03.ashx”);
var $TGN_HITFHeroCards_Template = $(‘#HITFHeroCardTemplate’).clone();
$TGN_HITFHeroCards_Template.attr(“id”,”HITFHeroCard”+21)
$(“#TGN_HITFHeroCards”).append($TGN_HITFHeroCards_Template);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“a”).attr(“href”,”/Health/Walking-with-a-Giant”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine1”).html(“Dr. Bill”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardHeroNameLine2”).html(“Foege”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).html(“United States”);
if (“United States” == “”) {$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardCountry”).remove();}
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardDescription”).html(“Epidemiologist who created the strategy to eradicate smallpox”);
$TGN_HITFHeroCards_Template.find(“.HITFHeroCardBoxImg”).attr(“src”,”https://media.gatesnotes.com/-/media/Images/Heroes-In-The-Field/Dr-Bill-Foege01c.ashx”);
TGN_FlexStacks_FillLastRowsSeriesCards($(‘#TGN_HITFHeroCards’));
}

function TGN_FlexStacks_FillLastRowsSeriesCards(flexStack) {
flexStack.find(“[data-hiddenItem=’true’]”).each(function () {
$(this).remove();
});
var ww = $(window).width();
var itemsInRow = 3;
if (ww <= 480) {
itemsInRow = 1;
} else if (ww = 2) {
var count = 0;
flexStack.children().each(function () {
if ($(this).is(“:visible”)) {
count += 1;
}
});
var rows = count / itemsInRow;
var rem = rows – Math.floor(rows);
var remNum = Math.round(itemsInRow * rem);
if (remNum != 0) {
//add invisible items to last row
for (var i = 0; i < (itemsInRow – remNum) ; i++) {
var newItem = flexStack.children().last().clone();
newItem.css("opacity", "0");
newItem.css("pointer-events", "none");
newItem.css("display", "block");
newItem.attr("data-hiddenItem", "true");
flexStack.append(newItem);
}
}
//console.log("addItem Count: " + count + " Items in Row: " + itemsInRow + " Remainder: " + remNum + " bcw: " + bcw + " bccw: " + bccw);
}
}

TGN_Page_Style = “article”;
var listOfObjects = [];
var mainIIG = 0;
var IsAnAL2016 = false;
var HasDownloadMenu = false;
$(document).ready(function () {
console.log(“ArticleJS_Ready”);
$(“.bottom”).css(“display”, “block”);
IsAnAL2016 = $(“.al2016Article”).is(“:visible”);
HasDownloadMenu = $(‘#AL2016DownloadMenuData’).is(“:visible”);
adjustPrevNext();
getCommentCount();
var referrer = document.referrer;
//console.log(referrer);
isAnArticlePage = true;
formatInlineElems();
// move progbar
$(“.TGNBannersHolder”).prepend($(“.TGNArticleProgBar”));

});
$(window).resize(function () {
adjustPrevNext();
adjustPQ();
if ($(‘.InlineImageGalleryBase’).length) {
adjustIIG();
}
});
window.onorientationchange = function () {

var orientation = window.orientation;

// Look at the value of window.orientation:

if (orientation === 0) {

// iPad is in Portrait mode.

}

else if (orientation === 90) {

// iPad is in Landscape mode. The screen is turned to the left.

}

else if (orientation === -90) {

// iPad is in Landscape mode. The screen is turned to the right.

}
if ($(‘.InlineImageGalleryBase’).length) {
adjustIIG();
}

}
function iignext() {
var ww = $(window).width();
mainIIG += 1;
if (mainIIG > listOfObjects.length – 1) { mainIIG = 0; }
$(‘.InlineImageGalleryMain’).html(listOfObjects[mainIIG].outerHTML);
nIIG = mainIIG + 1;
if (nIIG > listOfObjects.length – 1) { nIIG = 0; }
$(‘.InlineImageGalleryNextImage’).html(listOfObjects[nIIG].outerHTML);
pIIG = mainIIG – 1;
if (pIIG < 0) { pIIG = listOfObjects.length – 1; }
$('.InlineImageGalleryPrevImage').html(listOfObjects[pIIG].outerHTML);
//$('.InlineImageGalleryText').html("<<      “+(mainIIG+1)+”  of  “+listOfObjects.length+”      >>

“+listOfObjects[0].dataset.caption1+”
“+listOfObjects[mainIIG].attributes.data-description.value+”
“);

var capt01 = listOfObjects[mainIIG].getAttribute(‘data-caption1’);//listOfObjects[mainIIG].dataset.caption1
var capt02 = listOfObjects[mainIIG].getAttribute(‘data-caption2’);
if (capt01 == null) { capt01 = “”; }
if (capt02 == null) { capt02 = “”; }
if (ww < 800) {
$('.InlineImageGalleryText').html("