Bệnh lao ruột, phúc mạc và mạc treo các tuyến (lao bụng)


Tác giả:

BS. Đinh Thị Mai Hồng


Tham vấn y khoa:
BS. Đinh Thị Mai Hồng