Ban xuất huyết


Tác giả:

BS. Đinh Thị Mai Hồng


Tham vấn y khoa:
BS. Nguyễn Thường Hanh