Bạch cầu ở trẻ em

Tác giả: BS. Đinh Thị Mai Hồng Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh