Bạch cầu cấp dòng tủy

Tác giả: Tố Quyên Tham vấn y khoa: Lê Thị Mỹ Duyên