Alanine aminotransferase (ALT/GPT)

Tác giả: Giang Lê Tham vấn y khoa: TS. Dược khoa Trương Anh Thư